Menu

Privacyverklaring

Privacy verklaring Rijnstad

Dit is de Privacy verklaring van Rijnstad. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Rijnstad uw persoonsgegevens.

Rijnstad acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Rijnstad veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Rijnstad een Privacy verklaring?
We hebben in deze Privacy verklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze Privacy verklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Rijnstad bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Rijnstad worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy verklaring van toepassing?
Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rijnstad van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Rijnstad persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Rijnstad bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Rijnstad. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers of samenwerkingspartners van Rijnstad.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze Privacy verklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Rijnstad omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Rijnstad, gevestigd aan De Wiltstraat 6, 6821 CE, Arnhem . De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Rijnstad uw persoonsgegevens?
Rijnstad mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

uw toestemming;
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen; en
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Rijnstad, waarbij uw belang niet prevaleert.

Rijnstad verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

vastleggen van cliëntgegevens ten einde goede hulp- en dienstverlening te bieden.
vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van deelname aan activiteiten die behoren tot de kerndoelen van Rijnstad.                                                                                         
het financieel afhandelen en verantwoorden van de geboden hulp- en dienstverlening aan cliënten volgens de eisen van financiers en opdrachtgevers

Hoe gaat Rijnstad met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacy verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen. Bij voorkeur maakt u daarvoor gebruik van de klachtenregeling die op de website van Rijnstad te vinden is. Ook kunt u een klacht indienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Rijnstad passende technische en organisatorische maatregelen, om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Rijnstad niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Rijnstad is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Rijnstad zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Rijnstad bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Rijnstad kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Rijnstad haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Rijnstad werkt niet samen met bedrijven of vestigingen in een land buiten de Europese Unie,

Persoonlijk contact met Rijnstad
Contacten tussen u en Rijnstad kunnen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social Media verlopen. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.rijnstad.nl contact met Rijnstad. Ook Whatsapp wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Rijnstad. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Rijnstad worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, u te informeren of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van Rijnstad
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van Rijnstad worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Wat doen we met cookies?
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Rijnstad heeft hier geen invloed op. Wij hebben de Google Analytics instellingen zo aangepast dat verkregen informatie niet te gebruiken is voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat Rijnstad heeft gedaan om te voldoen aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’
Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoekers.

Google niet het volledige IP-adres laten verwerken door middel van het laatste octet van het IP-adres laten maskeren.
Gegevens delen met Google uitgezet, zodat Google de informatie niet voor eigen doeleinden gaat gebruiken.
Aangegeven geen gebruik te willen maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies om te voorkomen dat Google uw gegevens voor eigen doeleinden gaat gebruiken.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Rijnstad persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Rijnstad verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u klant van Rijnstad en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijnstad onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Rijnstad kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Als besloten wordt om aan uw verzoek te voldoen, wordt u voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd waarin u zich dient te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, of rechtmatig verwijderen.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over deze privacy verklaring
Rijnstad kan deze Privacy verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 25 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.rijnstad.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacy verklaring? Neem dan gerust contact met ons op: 

Rijnstad
Postbus 222
6800 AE Arnhem

Of gebruik het contactformulier op onze website.